ESG

Fællesskab er i vores DNA

At tage ansvar og udvise respekt ligger dybt i vores historie og vores måde at drive virksomhed på. Det gælder også i vores arbejde med ESG.

ESG står for Environmental, Social, and Corporate Governance og er en international standard for, hvordan virksomheder bør arbejde med bæredygtighed. For nogle er det et krav, men for os giver det mening og falder naturligt.

Gennem mange år har vi taget et aktivt samfundsansvar. Det viser sig blandt andet ved, at vi tilbyder forskellige ansættelsesformer og ser stor værdi i, at have praktikanter tilknyttet virksomheden løbende. Vi støtter også udvalgte foreninger i lokalområdet, og har som fundament til vores nuværende ESG-arbejde tidligere arbejdet med både CSR og FN's verdensmål.

Vi tror på gennemsigtighed i forsyningskæden

Vi anvender et internationale netværk af strategiske partnerskaber og producenter, og hver partner er specialist på præcis sit felt og indgår i forsyningskæden baseret på faglige kundskaber, krav til etik og fødevaresikkerhed.

Vi stiller krav til vores forsyningskæde og står på mål for, at denne er etisk forsvarlig med strenge krav til bæredygtighed og socialt ansvar. Kravene er beskrevet i vores Code of Conduct, der er baseret på principperne i FN Global Compact med krav til blandt andet børnearbejde, menneskerettigheder, forskelsbehandling, antikorruption, miljø og sikkerhed. Alle partnere og producenter forpligter sig til at overholde vores Code of Conduct.

Alt efter om det er ingredienser, emballage, ProCera® ostevoks eller Procudan Blends er vores forsyningskæde forskellig. Vi har produktion på hovedkontoret i Kolding men sourcer også produkter globalt. Varerne afsætter vi primært i Skandinavien, mens ProCera® ostevoks sælges over hele verden.

ESG samler vores arbejde med CSR og bæredygtighed

ESG: Vores måde at arbejde på nu

I 2022 gik vi over til at bruge ESG som vores primære værktøj i arbejdet med vores ansvarlige og bæredygtige virksomhedsdrift. Tidligere har vi gennem mange år arbejdet ud fra både CSR, bæredygtighed og FN's Verdensmål.

I de følgende afsnit uddyber vi vores primære indsatsområder for henholdsvis Environment, Social og Governance. Der kommer løbende nye initiativer og tiltag til indenfor hvert område. Vi forventer blandt andet at kunne levere et basis ESG-regnskab i 2024.

Nye medarbejdere og kompetencer

Med det stigende behov for rapportering, har vi fokus på løbende at tilpasse nuværende medarbejders kompetencer og styrke de interne processer. Vi har ansat en Kvalitets- og Miljøchef, og senest har vi styrket teamet med en dedikeret ESG-koordinator.

Indsatsområder for Environment

Environment dækker over forhold som miljø, klima og naturlige ressourcer.

Environment

De vigtigste indsatsområder lige nu er:

1. Certificeret efter ISO 14001-standarden

For at sikre at vores miljøindsats lever op til internationale standarder, er vi certificeret i miljøledelse efter ISO 14001. Her har vi sat os fire miljømål, hvor vi arbejder på at kortlægge data og påvirkning indenfor scope 1 og 2. Målet er at kende egen produktion og lager som fundament for arbejdet med vores forsyningskæder.

2. Reduktioner i produktion og lager

Vores bygninger anvender miljøvenligt el, som via VE-oprindelsesgarantierne kommer fra miljøvenlige, nordiske vindmøller. Samtidig er anlægget i vores produktion og lager optimeret med moderne strømsparende teknologi. Et miljøvenligt køleanlæg med varmegenindvinding og effektiv belysning har givet en samlet besparelse på el-forbruget på 65 procent.

Vi benytter os af genanvendelige containere til flydende fødevarer. De rengøres efter de høje standarder for fødevarer, men ved hjælp af de nyeste metoder er vandforbruget reduceret med 80 procent per container.

Vores lagerbeholding optimeres løbende i forhold efterspørgslen og de leveringsplaner, vi aftaler med vores kunder. Det minimerer spild. Samtidig sørger vi for, at restprodukter fra vores lager bliver genanvendt i andre sammenhænge, blandt andet til dyrefoder. Derudover er den interne affaldssortering sat i system, så mest muligt affald kan genanvendes.

3. Løsninger der tilgodeser miljøkrav

Som fødevarevirksomhed har vi mange års erfaring med at leve op til den høje standard inden for sporbarhed, dokumentation og gennemsigtighed i forhold til gældende lovgivning. Den erfaring gør vi brug af inden for miljøområdet, da vi allerede er i tæt dialog med vores partnere og producenter omkring kvalitet og fødevaresikkerhed.

På alle varer deklareres oprindelsen, og da vi for flere forretningsområder anvender sourcing fra mange dele af verden, kan vi sammensætte leveringsløsninger, der tilgodeser præcise miljøkrav. I fællesskab med kunderne laver vi skræddersyede lager- og logistikløsninger med mulighed for både direkte leverancer og lagerfaciliteter, hvor flere varer kan pakkes og afsendes på fyldte biler.

4. Det rigtige sortiment og rådgivning

Vi tilpasser løbende vores produktsortiment baseret på både udbud og efterspørgsel, men også med fremtiden for øje.

I 2021 åbnede vi et nyt blanderi til fødevareingredienser, som gør det muligt at lave blandinger og ompakninger, så de passer præcist til kundens produktionslinjer.

I 2023 lancerede vi en 100 procent naturlig ostevoks som et alternativ til traditionel ostevoks, der er baseret på forssile råvarer.

Derudover deler vi løbende ud af vores viden, så kunderne klædes bedst muligt på i deres beslutningsproces. Det handler blandt andet om bæredygtige emballageløsninger og receptoptimeringer.

Biavl og blomstereng

Industrikvarteret i det vestlige Kolding har også fået mere liv og farve, ved at vi har etableret bistader og plantet blomsterstriber samt en staudehave, der blomstrer helt fra det tidligere forår, til vinteren sætter ind.

 

På den måde tilbyder vi en kontinuerlig kilde af nektar og pollen, ikke kun til vores egne bier, men også til mange andre arter af bestøvende insekter som bier, sommerfugle og svirrefluer.

Indsatsområder for Social

Det sociale område dækker vores rummelighed som arbejdsplads, herunder medarbejdernes trivsel. Det er også forholdet til det øvrige samfund samt ansvaret for sikre og sunde produkter.

Social

De vigtigste indsatsområder for os er:

1. Trivsel: En sund og sikker arbejdsplads

Det skal være sundt at gå på arbejde, både fysisk og psykisk, og det sunde arbejdsmiljø er et fælles ansvar.

Trivsel og passion hænger tæt sammen for os, og vi ønsker, at trivslen skal være tydelig i alt, hvad vi beskæftiger os med. Trivsel er for os et spørgsmål om, at vi giver plads til, at de gode idéer, løsninger og relationer spirer og vokser sig sunde, stærke og værdifulde. 

Sikkerhed er absolut også en topprioritet i vores daglige arbejde, og vi optimerer og evaluerer løbende processer. Medarbejdere videreuddannes, så de bliver klædt på med den nyeste viden og værktøjer, som kan bidrage til en god, sund og sikker arbejdsplads.

Alle medarbejdere kan benytte sig af massage-, frugt- og frokostordning, og har via pensionsaftalen tegnet en sundhedsforsikring.

2. Vi ansætter efter kvalifikationer

Det er en vigtig opgave for os af forhindre diskrimination af nogen art. Det gælder uanset om det er alder, køn, race eller religion. Både ledelsen og den brede medarbejderstab har en ligelig fordeling i forhold til køn. Når vi ansætter nye medarbejdere går vi efter at ansætte de bedste talenter, baseret på en kombination af personlige og faglige kvalifikationer, uden plads til diskrimination.

Som arbejdsgiver tager Procudan ansvar for trivsel gennem faste jobstatus-samtaler, trivselsundersøgelser og arbejdspladsvurderinger. Målet er at give den enkelte medarbejder medbestemmelse omkring arbejdsopgaver samt mulighed for at udvikle sig og løfte kompetencer.

Vi sikrer rummelighed for medarbejdere med skånehensyn, og vi samarbejder med relevante myndigheder om blandt andet praktikindsatser og arbejdsprøvning for personer på kanten af arbejdsmarkedet.

Læs om tidligere praktikanter herunder.

3. Aktiv del af lokalsamfundet

Vi er, og ønsker at være, en aktiv del af lokalsamfundet. Med støtte og sponsorater til flere foreninger, bidrager vi til udvikling af lokallivet og et aktivt fritidsliv.

Det er vigtigt for os, at involvere os i lokallivet og et aktivt fritidsliv. Igennem en årrække har vi sponseret:

Derudover er vi åben for at engagere os i og bakke op om fællesskaber. Vi har senest også givet julehjælp samt støttet Team Rynkeby.

 

Laborant

 

Fødevareteknolog

 

Produktionsingeniør

 

Handelsøkonom

 

Handelsøkonom

 

Laborant

Indsatsområder for Governance

Governance lægger vægt på, at der er gennemsigtighed omkring, hvordan en virksomhed ledes, og at ansvaret er fordel.

Governance

De vigtigste indsatsområder for os er:

1. Ansvarlig og åben ledelse

Ledelsen står altid på ansvarlighed og gennemsigtighed hos os. Procudan er en familieejet virksomhed, der er organiseret som et aktieselskab efter selskabsloven. Det betyder blandt andet, at vores regnskaber er åbne for offentligheden, og at vi følger gældende regler for udbytte og egenkapital.

Procudan betaler skat som aktieselskab i Danmark samt som aktieselskabsfilial i Sverige. Dermed understreger vi vores forpligtelse til at bidrage retfærdigt til velfærden i de samfund, vi opererer i.

Den uafhængige revision af vores finansielle udsagn og operationer er en opgave, vi betror til et anerkendt internationalt revisionsfirma. Dette sikrer ikke kun overholdelse af de højeste standarder for finansiel integritet, men også at vores stakeholders kan have fuld tillid til de oplysninger, vi udgiver.

2. En professionel bestyrelse

Procudans bestyrelse er sammensat af eksterne professionelle medlemmer, valgt for deres dybdegående kompetencer og evne til at bidrage til virksomhedens fortsatte vækst og succes. Vores eksterne bestyrelse sikrer, at vi konstant udfordrer os selv og stræber efter forbedring, mens vi holder fast i vores værdier.

3. Ansvar for forsyningskæden

Vi stiller krav til vores forsyningskæde og står på mål for, at denne er etisk forsvarlig med strenge krav til bæredygtighed og socialt ansvar.

Kravene er beskrevet i vores Code of Conduct, der er baseret på principperne i FN Global Compact med krav til blandt andet børnearbejde, menneskerettigheder, forskelsbehandling, antikorruption, miljø og sikkerhed. Alle partnere og producenter forpligter sig til at overholde vores Code of Conduct.

4. Vores tilgang udvikler værdien

Vi lever af at tilføre og frigøre ressourcer til vores kunders forretning. Værdien tilfører vi altid baseret på vores tilgang med otte delområde. Alle processer og retningslinjer holdes løbende opdateret i et fleksibelt ledelsessystem.

IT-sikkerhed og databeskyttelse er også hjørnestenene i vores governance-struktur. Vores GDPR-politik sikrer, at alle personoplysninger håndteres med største omhu og beskyttelse, hvilket er integreret i vores kvalitetsstyringssystem for at garantere, at politikken lever i praksis, og kontinuerligt vedligeholdes og opdateres.

Vi går ind for dialog og har en flad organisationsstruktur med kort vej fra medarbejdere til ledelsen. Er der uoverensstemmelser, som kun kan indberettes anonymt til ledelsen er dette muligt via en whistleblower-ordning.

Vores ESG-team

Ligger I inde med spørgsmål til ESG eller har brug for vejledning omkring vores samhandel, er I velkommen til at kontakte en af følgende medarbejdere.

ESG koordinator

Lone Skov
lsk@procudan.com
+45 3164 1266

Kvalitets- og Miljøchef

Mette Guldborg
mlg@procudan.com
+45 3164 1290

Salg- og Marketingdirektør

Martin Jakobsen
maj@procudan.com
+45 3164 1273

Afmeld til enhver tid igen nederst i e-mails eller ved at sende en e-mail til pro@procudan.com

Udfyld formularen, så kontakter vi jer.

Tidligere tiltag og aktiviteter

I mange år har vi gennemført forskellige initivativer af den simple årsag, at de gav mening. Vi driver forretning baseret på stærke værdier, og hvert eneste tiltag har understøttet vores måde at drive virksomhed på og agere i samfundet.

Fælles for alle aktiviteter og initiativer er, at vi ikke er bange for at handle proaktivt. Det gælder både i større strategiske tiltag og i mindre inititaiver drevet af medarbejderne.

Corporate Social Responsibility (CSR)

Vores første CSR-politik blev skrevet i 2012, hvor der blev sat ord på, hvordan vi sikrer, at der tages hensyn til både ansatte, ejere, lokalsamfund, kunder og leverandører. 

CSR-begrebet udviklede sig meget over de næste otte år, hvor vi primært anvendte CSR til at beskrive vores holdning og forpligtelse til miljøet og det sociale ansvar. Alt dette var sammenfattet i en CSR-politik.

Bæredygtighed og FN's verdensmål

I 2020 løftede vi bæredygtighed til et strategisk indsatsområde. Vi begyndte blandt andet at strukturere arbejdet med vores forsyningskæder og se på konkrete målsætninger for egen produktion og lager.

Vi satte også fire af FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling i fokus med håndgribelige beskrevne initiativer. Vores fire udvalgte mål er: